NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Nieuwe voorzitter Editorial Board

Per 1 januari 2022 treedt Fieke van der Lecq af als voorzitter van de Editorial Board. Andries de Grip is per die datum benoemd als nieuwe voorzitter.               Fieke van der Lecq                                           Andries de Grip Naar Fieke past een…

Geeft werk plezier of vrije tijd meer vertier? Naar de kern van pensioenkeuzes

“Cijfers zijn minder betekenisvol zonder context” Pensioendeelnemers staan voor complexe keuzes. Feiten en cijfers zijn soms niet voldoende voor deelnemers om het beste alternatief te kiezen. Als ze in staat zijn om te bepalen wat de kern van de keuze is, zijn mensen geneigd om keuzes te maken die beter aansluiten bij hun waarden en preferenties. Deze studie brengt in kaart hoe deelnemers pensioenkeuzes…

Voorkeuren voor pensioenuitkering

“Duidelijke interesse in opties die afwijken van het standaard uitkeringspatroon” In het debat over het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel is veel aandacht geschonken aan meer keuzevrijheid voor deelnemers. De standaard pensioenuitkering is een levenslang constant maandbedrag. Er zijn en komen echter andere opties beschikbaar, zoals een hoog/laagconstructie en een gedeeltelijke uitkering ineens (lumpsum) bij pensionering, in combinatie met een lager maandbedrag. Hoe aantrekkelijk zijn deze…

Bedrijfspensioenen, macroprudentiële limieten en de financiële positie van zelfstandigen

“Strengere hypotheekregels betekenen niet dat aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen in het gedrang komt” Door de strengere hypotheekregels is het voor veel Nederlandse huishoudens de laatste jaren relatief lastiger om een hypotheek te krijgen. Dit belemmert niet het huidige beleidsdoel om pensioensparen voor zelfstandigen te stimuleren. Zelfstandigen hebben minder kans om een hypotheek te krijgen en hun opgebouwde vermogen in de levensloop is in vergelijking…

Toedeling van rendementen met spreiding

“Gelijke fluctuaties in pensioenuitkeringen zijn te implementeren in het nieuwe Nederlandse pensioencontract” Pensioenfondsen kunnen het wenselijk vinden dat fluctuaties in pensioenuitkeringen gelijk zijn voor alle gepensioneerden, ongeacht hun leeftijd. Sterker nog, doordat gewoontevorming invloed heeft op de bestedingsvoorkeuren bestaat er een voorkeur voor het spreiden van rendementen. Wij stellen een concreet toedelingsmechanisme voor dat beide doelen realiseert en voldoet aan de eis dat ex-ante…

Opleidingsverschillen bij trends in lichamelijke beperkingen en ervaren gezondheid in Nederland

“Het huidige beeld dat de overheid heeft van de gezondheid van oudere werknemers is niet zo betrouwbaar” Als de AOW-leeftijd blijft stijgen, zou ook het percentage oudere werknemers met nietlevensbedreigende gezondheidsproblemen die invloed hebben op hun werkvermogen omhoog kunnen gaan – ondanks een algehele verbetering van de volksgezondheid. Het is lastig om een nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen, omdat de gebruikte gezondheidsindicatoren…

Podcast Pensioen & Duurzaam beleggen – deel III

Onze podcastserie Pensioen & Duurzaam beleggen sluiten we deze week af. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Oscar van Zadelhoff van BeFrank het gesprek aan. Iedere week praat Oscar met nieuwe gasten over dit thema met iedere keer een ander aandachtsgebied. Het laatste deel gaat over engagement en hoe je aan tafel komt met de grote bedrijven. Een gesprek…

Consumptie en tijdsbesteding in reactie op werkloosheid

“Verzekeren werklozen zichzelf tegen inkomensderving?” Werkloosheid heeft vaak grote gevolgen voor inkomen en pensioenopbouw. In welke mate kunnen werklozen deze inkomensdaling opvangen door hun thuisproductie te vergroten? En is er in dit opzicht verschil tussen jongere en oudere werknemers? Het is belangrijk om de antwoorden op deze vragen te weten te komen, want deze informatie helpt om het optimale risicodragend gedeelte van het pensioenvermogen…

Herstelpotentieel voor pensioenfondsen in onderdekking

“Minder risicomijdende beleggingsstrategieën verbeteren het herstel in ongunstige scenario’s” Pensioenfondsen hebben de ambitie om deelnemers na pensionering een inkomen te bieden dat hun levensstandaard in reële termen handhaaft. Door de lage rente sinds 2008 is het voor pensioenfondsen moeilijker geworden om deze reële ambitie voor hun deelnemers waar te maken. In reële termen gemeten (dus inclusief prijsindexatie) zijn Nederlandse pensioenfondsen ernstig onder-gefinancierd. In dit…

De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld

“Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde” De solidariteitsreserve is een nieuw element in het pensioenakkoord. Deze reserve kan worden gebruikt voor intergenerationele risicodeling. Wij hebben aan de hand van de academische literatuur geïnventariseerd hoe de solidariteitsreserve kan bijdragen aan risicodeling tussen generaties en wat de implicaties zijn voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Er worden vier voordelen benoemd in Memorie van Toelichting…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners